05-04-2023

Uprawnienia w KSeF - jak je nadać

Już w przyszłym roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników. Warto zatem wiedzieć kto dokładnie może korzystać z KSeF oraz jakie są zasady nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z rządowej platformy.

Kto może korzystać z KSeF

Na początek wymieńmy wszystkie podmioty uprawnione do korzystania z systemu:

 • podatnik;
 • podmiot wskazany przez przedsiębiorcę;
 • organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi;
 • osoby fizyczne, które zostały wskazane przez komorników i organy egzekucyjne;
 • osoby fizyczne, które zostały wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA o nadaniu uprawnień do korzystania z KSeF przez przedsiębiorcę lub organy egzekucyjne i komorników.
 • inne podmioty wskazane przez osoby fizyczne, które korzystają z KSeF, o ile prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych owym osobom.

Uprawnienia do korzystania z KSeF

Przed rozpoczęciem pracy z KSeF podatnik musi przejść przez proces uwierzytelnienia i autoryzacji w systemie. Dopiero wówczas może przeglądać, wystawiać i otrzymywać e-Faktury. Może też nadać uprawnienia do korzystania z platformy innej osobie fizycznej lub wybranemu podmiotowi, np. biuru rachunkowemu. Uprawnienia te dzielą się na trzy rodzaje:

 • nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF;
 • wystawianie lub dostęp do e-Faktur;
 • wystawiania faktur ujętych w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT będących fakturami ustrukturyzowanymi.

Jak nadawać uprawnienia w KSeF

Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF może odbyć się na dwa sposoby:

 • elektronicznie - podatnik lub inny uprawniony podmiot używa oprogramowania interfejsowego do wskazania wymaganego zakresu danych w celu nadania, zmiany lub odebrania uprawnień.
 • w formie papierowej - konieczne jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF.

Należy zaznaczyć, że możliwość nadawania lub odbierania uprawnień w formie papierowej zarezerwowana jest dla podatników i podmiotów niebędących osobami fizycznymi i które nie posiadają możliwości uwierzytelnienia za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Nadawanie uprawnień do KSeF - jakie dane są potrzebne

Aby móc zarządzać uprawnieniami do korzystania z KSeF konieczne jest podanie następujących informacji:

 • numer NIP podatnika;
 • dane podmiotu lub osoby fizycznej, której nadawane są lub odbierane uprawnienia:
 1. numer NIP w przypadku podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej - NIP lub PESEL;
 2. nazwa podmiotu lub imię i nazwisko osoby fizycznej;
 3. numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ;fizycznej oraz kraj jego wydania - tylko jeżeli osoba nie posiada numerów NIP i PESEL;
 4. dane unikalne, które identyfikują kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej jeżeli podpis nie zawiera numerów NIP i PESEL;
 • rodzaj uprawnienia;
 • informacja, czy podmiot lub osoba fizyczna jest przedstawicielem podatkowym.
Kalendarz

26.04.2024

Data obowiązkowego KSeF została ustalona na 1 kwietnia 2026 dla wszystkich przedsiębiorców.

01.03.2024

Zakończenie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur.

16.02.2024

Rozpoczęcie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur

19.01.2024

Minister finansów Andrzej Domański poinformował o przesunięciu obowiązkowego KSeF. Nowy termin nie został podany.

zobacz więcej